http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=16 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=33 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=10 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=24 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=28 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=8 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=45
Siam Swan Cosmetic Clinic / EYES SURGERY / ศัลยกรรมหนังตาล่าง

ศัลยกรรมหนังตาล่าง

การผ่าตัดหนังตาล่างหรือ Lower blepharoplasty เป็นการผ่าตัดที่ขอบของหนังตาล่างใต้ต่อแนวขนตา เพื่อแก้ไขหนังตาล่างที่เหี่ยวย่นให้กระชับขึ้น พร้อมกับนำถุงไขมันใต้ตา (ถ้ามี) ออกไปพร้อมกัน

แตกต่างจากเลเซอร์ถุงใต้ตาอย่างไร

เลเซอร์ถุงใต้ตาเป็นการผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์จากด้านในหนังตาเพื่อนำถุงไขมันส่วนเกินออกไปเท่านั้น ไม่สามารถตัดผิวหนังส่วนเกินออกไปได้เหมือนกับการผ่าตัดหนังตาล่าง 

การผ่าตัดตาล่างจะทำให้เกิดตาแหกหรือตาปลิ้นหรือไม่

ได้ ถ้าทำโดยแพทย์ที่ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมินที่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด เนื่องจากกำลังของกล้ามเนื้อรอบดวงตาในแต่ละคนจะไม่เท่ากัน 

ทำไมผ่าตัดตาล่างแล้วผิวหนังใต้ตายังดูไม่เรียบเนียนเท่าที่ควร

เนื่องจากการผ่าตัดหนังตาล่างเพียงอย่างเดียวมักไม่สามารถแก้ไขปัญหาร่องตาที่มีอยู่เดิมได้ การรักษาที่ถูกต้องจึงต้องครอบคลุมปัญหาร่องตาเข้าไปด้วย 

การผ่าตัดตาล่างจะช่วยแก้ปัญหาตีนกาได้หรือไม่

ได้บางส่วนแต่ไม่มาก การใช้โบท็อกคลายกล้ามเนื้อจึงเป็นทางออกที่ดีกว่า

การผ่าตัดตาล่างจะช่วยดึงร่องแก้มให้น้อยลงได้หรือไม่

ไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามผิวหนังแก้มที่หนักกกว่าจะดึงเปลือกตาล่างลงทำให้ตาปลิ้นออกแทน

นานแคไหนกว่าจะดูดี

อาการบวมช้ำหลังผ่าตัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติหลัง 1-3 เดือนไปแล้ว

สามารถทำการผ่าตัดตาล่างซ้ำได้บ่อยแคไหน

การผ่าตัดตาล่างจึงทำได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการทำเลเซอร์ใต้ตาที่สามารถทำได้บ่อยครั้งกว่า
 

Before & After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After


Please attach the photo file if you require our doctor assesment. One submit for one photo.
Advised photo: Front and Side view (Face – no facial expression, no make up)